REGULAMIN ŚWIACZENIA USŁUG PRZEZ SULISŁAWE BOURDON PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ SULISŁAWA BOURDON FUNDAMENT

 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Sulisławe Bourdon prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą Fundament, ul. Legionów 112a/1 81-472 Gdynia, NIP 5921965232, REGON 520812860, BDO, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

1.2. Sprzedawca świadczy usługi poprzez Stronę Internetową oraz udostępniany przez nią Sklep.

1.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszelkich umów zawieranych ze Sprzedawcą poprzez Sklep.

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej, a także pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Sprzedawca udostępnia Regulamin pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem Zamówienia.

1.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu,
 2. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

1.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca,  sbourdon@wp.pl; tel. 539386573 

1.7.  Mając na względzie, że przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła 16 lat jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody – zakupów poprzez Sklep (co wymaga podania danych osobowych) dokonać może wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat.

1.8.  Dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z usług Sklepu podawane są dobrowolnie przez Klientów korzystających ze Sklepu i przetwarzane wyłącznie w celach, zakresie i w sposób określony w Polityce Prywatności.

 1.  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.          

Dzień Roboczy –

każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.          

Formularz Rejestracyjny –

interaktywny formularz udostępniany na Stronie Internetowej umożliwiający założenie Konta w Sklepie.

2.3.          

Formularz Zamówienia –

interaktywny formularz udostępniany na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez:

a)       dodanie do elektronicznego koszyka Towarów lub usług z oferty Sklepu,

b)      określenie dodatkowych warunków wykonania zawieranej Umowy Sprzedaży, tj. formy płatności oraz sposobu dostawy,

c)       złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.

2.4.          

Klient –

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep lub jest posiadaczem Konta.

2.5.          

Kodeks Cywilny –

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2.6.          

Konsument –

Klient będący osobą fizyczną oraz składający Zamówienie, które nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7.          

Konto –

oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym dane osobowe oraz informacje o złożonych Zamówieniach.

2.8.          

Newsletter –

realizowana za zgodą Klienta usługa za pośrednictwem poczty e-mail lub sieci telefonii komórkowej polegająca na okresowym dostarczaniu Klientom informacji o ofercie handlowej Sprzedawcy.

2.9.          

Polityka Prywatności –

Określona przez Sprzedawcę Polityka prywatności Sklepu Internetowego WWW, udostępniana przez Sprzedawcę przez Stronę Internetową.

2.10.      

Regulamin –

niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę SULISŁAWĘ BOURDON prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SULISŁAWA BOURDON FUNDAMENT

2.11.      

Sklep –

sklep Sprzedawcy udostępniany przez Stronę Internetową, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

2.12.      

Strona Internetowa –

serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem WWW.

2.13.      

Towar –

przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie.

2.14.      

Umowa Sprzedaży –

Umowa zawierana przez Klienta i Sprzedawcę w związku ze złożeniem Zamówienia, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Klienta własności Towaru i wydania go w ustalony sposób, po zapłaceniu przez Klienta na rzecz Sprzedawcy kwoty ceny Towaru ustalonej przez Sprzedawcę w cenniku dostępnym w Sklepie oraz ewentualnych kosztów dostawy.

2.15.      

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich –

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późniejszymi zmianami).

2.16.      

Ustawa o prawach konsumenta –

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).

2.17.      

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną –

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

2.18.      

Zamówienie –

dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Korzystanie z funkcji Sklepu, w tym możliwości składania Zamówień jest możliwe pod warunkiem założenia Konta (rejestracja).

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych osobowych oznaczonych w sekcji Konto jako obowiązkowe, dokonując ich aktualizacji po zalogowaniu się do Konta.

3.4. Sprzedawca zapewnia możliwość składania Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni roku, z wyłączeniem zakłóceń spowodowanych awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej.

3.5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w postaci zainstalowanej przeglądarki internetowej [wskazać zgodnie z instrukcją dostawcy oprogramowania sklepu].

3.6. Klienci przyjmują do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu, może wiązać się z zagrożeniem po typowym dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi poprzez Stronę Internetową usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pomocą Strony Internetowej.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w szczególności grafik i oznaczeń produktów i producentów jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu lub praw autorskich osób trzecich,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. 

3.10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

 1. Tryb zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Sprzedawca zapewnia, że – o ile w opisie Towaru nie wskazano inaczej – wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.3. Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

4.4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy dokonać wyboru Towarów lub usług podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu oraz złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

4.5. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.6. W trakcie składania Zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.

4.7. Po wyborze Towaru i podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie warunków Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu Zamówienia – wybranych Towarów,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu realizacji Zamówienia,

a także pouczenie, iż złożenie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty. 

4.9. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu i Zamówienia. Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a ponadto wyraża bądź odmawia wyrażenia zgód określonych w Polityce Prywatności.

4.10. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania ceny oraz ewentualnych opłat związanych z Zamówieniem.

4.11. O ile nie wskazano inaczej, Umowy Sprzedaży uważa się za zawarte z chwilą zapłaty przez Klienta ceny i opłat określonych w Zamówieniu.

4.12. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży oraz jej warunków drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail Klientowi.

4.13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.

4.14. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

 • błędnie lub jedynie częściowo wypełnionego przez Klienta Formularza Zamówienia,
 • gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona należność w kwocie określonej w potwierdzeniu Zamówienia i Sprzedawca dokona jego anulacji zgodnie z pkt 7.4,
 • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4.15. Na dokonane zakupy wystawiany jest dokument sprzedaży w formie wskazanej przez Klienta (paragon fiskalny lub faktura). Dokument sprzedaży Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z dostawą Towaru lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

4.16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie cen Towarów oraz usług prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiany skutkują wyłącznie na przyszłość i nie dotyczą Zamówień uprzednio złożonych i opłaconych.

4.17. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Konta.

 1. Inne usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

5.1. Korzystanie z poniższych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną następuje na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Do korzystania z usług poniższych usług stosuje się w szczególności pkt 3.5 – 3.10.

5.2. Konto

5.2.1. posiadanie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z pkt 3.2 a następnie kliknięciu wirtualnego przycisku „Zarejestruj”;

5.2.2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma prawo do usunięcia Konta oraz związanych z nim danych – w zakresie dotyczącym Klienta – w każdym czasie na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

5.3. Formularz Zamówienia

 • korzystanie z formularza możliwe jest poprzez elektroniczny koszyk, do którego dodawane są przez Klienta Towary dostępne w Sklepie;
 • po dodaniu Towarów do Koszyka, a następnie przejściu do zawartości Koszyka, dostępny jest wirtualny przycisk „Złóż Zamówienie”, po naciśnięciu, którego Klient przekierowywany do następnej zakładki, na której udostępniane są mu opcje:
  • zalogowania na posiadane Konto,
  • zarejestrowanie Konta,
  • „Zrealizowania zamówienia jako Gość” – Klient niezarejestrowany;
   W dalszym etapie wymagane jest podanie danych logowania lub wypełnienie wyświetlanych rubryk formularza dotyczących danych kontaktowych, danych do dokumentu sprzedaży, formy płatności, typu i kosztów przesyłki;
 • Do momentu naciśnięciu wirtualnego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty istnieje możliwość rezygnacji ze złożenia Zamówienia poprzez zaniechanie dalszych czynności technicznych przewidzianych w Sklepie. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia istnieje możliwość odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta i Regulaminie. Inne modyfikacje lub anulacje Zamówienia możliwe będą wyłącznie za zgodą Sprzedawcy;
 • Usługa Formularz Zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy. Kończy się ona każdorazowo z momentem złożenia Zamówienia bądź przerwania składania zamówienia.

5.4. Newsletter

 • korzystanie z usługi następuje po dobrowolnym wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na jej wykonywanie; zgoda może być udzielona przy okazji zakładania Konta bądź poprzez Sklep. Wyrażenie zgody wymaga podania danych osobowych: adresu e-mail (otrzymywanie Newslettera drogą mailową) lub numeru telefonu (otrzymywanie Newslettera w formie SMS) na który usługa ma być świadczona;
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo świadczenia usługi na zasadzie „prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy” – zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych;
 • Usługa Świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z niej w każdym czasie i bez podawania przyczyn;
 • Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu.


  6. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się do miejsca wskazanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta – zgodnie z pkt 6.3 a usługę wykonuje osoba trzecia – przewoźnik. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy/odbioru Towaru:

 1. przesyłka pocztowa,
 2. przesyłka kurierska,
 3. przesyłka za pośrednictwem paczkomatów InPost.

6.4. Sprzedawca może z ważnych przyczyn zaproponować Klientowi częściową realizację Zamówienia (np. w przypadku częściowej braku dostępności zamawianego Towaru). Częściowa realizacja następuje po uzyskaniu zgody Klienta.

6.5. Realizacja Zamówienia (przygotowanie do Towaru wysyłki oraz wysyłka) następuje:

 • po tym jak na rachunek Sprzedawcy wpłyną środki w kwocie określonej/ustalonej w potwierdzeniu Zamówienia,
 • niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia, gdy Klientowi udostępniona została forma płatności „za pobraniem”.

6.6. Składane Zamówienia realizowane są na bieżąco, z zastrzeżeniem, iż Zamówienia złożone:

 • w Dni Robocze po godzinie 17.00;
 • w dni niebędące Dniami Roboczymi,

realizowane są w kolejnym Dniu Roboczym.

6.7. Czas dostawy podany przy Towarach znajdujących się na stronie Sklepu oznacza szacunkowy czas w jakim Klient powinien otrzymać zakupiony Towar – liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Podany czas jest orientacyjny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących min. po stronie dostawców/producentów lub przewoźnika.

6.8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. O ile informacje prezentowane w podsumowaniu Zamówienia nie stanowią inaczej, do każdego Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności wybranej przez Klienta oraz wartości Zamówienia.

6.9. Po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi, Klient otrzymuje powiadomienie drogą mailową, uzyskując informacje o danych dot. przesyłki, przewidywanym czasie dostarczenia.

6.10. W chwili odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić przesyłkę oraz udokumentować – w obecności przewoźnika – wszelkie jej ewentualne uszkodzenia – w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności przewoźnika.

6.11. Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, gdy przesyłka:

 • jest uszkodzona lub znajdujące się w niej Towary są uszkodzone – o czym Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę drogą mailową lub telefonicznie,
 • nie zawiera Towarów wyszczególnionych w Zamówieniu (z zastrzeżeniem pkt 6.4),
 • zawiera Towary inne niżeli wyszczególnione w Zamówieniu.

6.12. Zamówienie uważa się za zrealizowane w sposób prawidłowy w przypadku, gdy przesyłka zawierająca potwierdzony(e) przez Sprzedawcę Towar(y) nie zostanie odebrana od przewoźnika przez Klienta z przyczyn innych aniżeli określone w pkt 6.11. Ewentualne ponowne przesłanie zakupionego Towaru nastąpi po ponownym opłaceniu kosztów wynikających związanych z odbiorem, magazynowaniem i dostawą przesyłki.

 1. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto, to jest zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (ze wskazaniem wysokości stawki).

7.2. Sprzedawca informuje Klienta poprzez Sklep o wszelkich dodatkowych kosztach Zamówienia, w tym przesyłki.

7.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny oraz opłat:

 1. przelewem, kartą płatniczą lub przez system Blik w systemie płatności internetowej,
 2. przelewem na numer konta bankowego,

7.4. Niedokonanie przez Klienta płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia skutkowało będzie anulowaniem złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę. Ewentualne, nowe Zamówienie zawierane będzie na warunkach z dnia jego ponownego złożenia.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

8.1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionego Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

8.2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu następuje poprzez jego doręczenie Sprzedawcy. W oświadczeniu Konsument powinien wskazać dane osobowe, dane kontaktowe oraz numer zamówienia. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę.

8.3. Złożenie oświadczenia może nastąpić także drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy …… lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji ……. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

8.4.  Do zachowania terminu określonego w pkt. 8.1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub złożenie w sposób określony w pkt. 8.3.

8.5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego pkt 8 – ze skutkami określonymi w pkt 9 – przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia/Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ono/ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

9.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

9.2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 9.6 lit. b).

9.3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki zostały użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo wstrzymania się nie przysługuje w przypadku, gdy Sprzedawca zaoferuje, iż sam odbierze Towar od Konsumenta.

9.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.6. Konsument ponosi następujące koszty:

 • bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść,
 • dodatkowe koszty wysyłki Towaru do Konsumenta, w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy o wyższych kosztach wysyłki aniżeli najtańsze dostępne w Sklepie.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność – i związane z tym koszty – za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług

10.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Reklamacje dotyczące usług Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji Reklamacje. W reklamacji Klient powinien wskazać dane osobowe i kontaktowe zgłaszany problem, a także żądanie. 

10.3. Reklamacje rozpoznawane będą przez Sprzedawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie przekazana w formie w jakiej zgłoszono reklamację – w każdym jednak wypadku na trwałym nośniku, chyba, że Klient zażąda dostarczenia odpowiedzi na papierze.

10.4. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie określonym w pkt 10.3, uważa się, że reklamacja została uznana.

 1. Rękojmia. Reklamacje dotyczące Towarów

11.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady Towarów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 – 5565 i następnych Kodeksu Cywilnego.

11.2. Reklamacje dotyczące Towarów Konsument może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji Reklamacji. W reklamacji Konsument powinien wskazać dane osobowe i kontaktowe, numer Zamówienia, zgłaszany problem, a także żądanie. 

11.3. Reklamacje rozpoznawane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie przekazana w formie w jakiej zgłoszono reklamację – w każdym jednak wypadku na trwałym nośniku, chyba, że Konsument zażąda dostarczenia odpowiedzi w formie pisemnej.

11.4. Jeżeli Konsument w ramach realizacji uprawnień z rękojmi zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

11.5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji jakości. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości Towarów, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

11.6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami, w tym także będących osobami fizycznymi, które zawierają Umowę Sprzedaży/Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia/Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ono/ona dla tego Klienta charakteru zawodowego.

 1. Rozstrzyganie sporów

12.1. Klient będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Sprzedawcy. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Sprzedawcy jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku (www.ihgd.pl). Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym złożyć skargę za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fundamentbluzki.pl)..

12.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Sprzedawca podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na Stronie oraz poprzez doręczenie Klientom posiadającym Konto drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail, z wyprzedzeniem co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed wejściem tych zmian w życie.

13.2. Zamówienia złożone i opłacone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

13.3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.

Shopping Cart